Spilleformer

Spilleform

Spilleformer i Matchspill og slagspill

Beskrivelsene nedenfor er å betrakte som anvisninger, ikke som regler.

Ordforklaring : M = Matchkonkurranseregler S = Slagkonkurranseregler

 

1. Single: En spiller mot en annen spiller. (M)

HCP: Differansen mellom spillernes handicap.

2. Foursomematch: Match hvor to spiller mot to og hver side spiller én ball.

HCP 1/2 av differansen mellom sammenlagt HCP på hver side. (se også mer detaljert nederst)

3. Greensomematch: Alle fire spiller hver sin ball fra utslagsstedet, hvor-etter spillerne velger den fordelaktigste ballen på hver side, og fortsetter deretter spillet på samme måte som i foursome (2). Se også mer detaljert informasjon nederst

Hvis A og B spiller på samme side, og velger A's ball etter utslaget, skal B spille annet slag på denne ballen. Retten til å velge er kun etter første slag. Hvis begge ballene på en side er spilt "Out of bounds", mistet, eller uspillbare, får bare den ene spilleren spille om igjen, og spillerne får selv bestemme hvem som skal gjøre det. Bare en spiller på hver side får spille provisorisk ball (M). HCP: Samme som foursomematch. En variant av foursome og greensome er mixed foursome, respektive mixed greensome, og innebærer at hver side består av en herre og en dame.

4. Bestball: En spiller på en side spiller mot to eller flere spilleres beste ball på den andre siden (M).

HCP: Spillerne får differansen mellom sitt hcp og det laveste hcp i partiet. Scorekortets HCP-indeks angir hvilke hull som skal avgis/mottas.

5. Fourball bestball: To spillere på den ene siden spiller sin beste ball mot den andre sidens beste ball (M). HCP: Samme som bestball (4).

6. Threeball, "Københavner" eller "Canadian": På hvert hull spilles om 6 poeng, hvorav beste ball får 4 , nest beste 2 og dårligste ball 0 poeng. Hvis to spillere deler beste ball, får de 3 poeng hver, og hvis alle tre spillere er like, får de 2 poeng hver. Hvis en spiller har bestball og de øvrige har likt resultat, får bestballen 4 poeng og de øvrige 1 poeng hver. Vinner er den som har høyest sammenlagt poengtall (S). HCP: Samme som bestball (4).

7. Fourball, Bestball og Sammenlagt: To sider med to spillere på hver side. På hvert hull spilles om 2 poeng, den ene siden som har den beste ballen får 1 poeng, og den andre siden som har lavest sammenlagt slagtall for begge ballene, får 1 poeng. Hvis beste ball på begge sider er lik, får en ingen poeng for beste ball, og hvis det sammenlagte antall slag på begge sider er likt, får en heller ikke poeng for dette. Vinner er den siden som har større poengtall enn de poeng det gjenstår å spille om (M).

HCP: Samme som bestball (4).

8. Fourball, Bestball og Dårligste ball: På hvert hull spilles om 2 poeng. Den siden som har den beste ballen, får 1 poeng, og den siden som har den beste av de to dårligste ballene, får 1 poeng. Hvis de beste ballene eller de 2 dårligste er like på begge sider, gis ingen poeng til noen (M).

HCP: Samme som bestball (4).

9. Slagkonkurranse: Hver deltaker spiller mot alle andre deltakere i turneringen. For markeringens skyld spilles parvis eller på annen måte som angitt i regel 36-2-c. Det sammenlagte antall slag for antall oppsatte runder avgjør resultatet (S).

10. Slagkonkurranse kan også spilles som foursome eller greensome. I begge tilfeller får paret halvparten av det sammenlagte hcp. (Et halvt slag forhøyes, eller beholdes etter turneringsutvalgets bestemmelser).

11. Flaggkonkurranse: Spillere tildeles det antall slag som er tildelt iht. Slope-tabellen for den enkeltes hcp, pluss fullt hcp ( i foursome halvparten av spillernes sammenlagte hcp). Hver deltaker eller hvert par spiller så langt dette antall slag rekker og setter der ned sitt flagg.

Hvis en spiller ikke har brukt sine slag til og med 18. hullet, fortsetter spillet på hull 19 osv. Den som kommer lengst, vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag får out of bounds eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet som det siste slaget ble spilt (S).

12. Eclectic: Spilles over to, evt. flere runder. For hvert hull noteres det beste resultat som spillerne har oppnådd på noen av rundene. Summen av de beste markeringene på banens respektive hull utgjør spillerens turneringsresultat.

HCP: Hver spiller får sitt fulle hcp. Slagene pr. hull blir i følge scorekortet.

13. Bogeymatch mot par- single, foursome (2), greensome (3) (Se Golfregler § 32-1): Hver deltaker spiller en ball mot en for hvert hull fastsatt markering, hullets par. Den som vinner flest hull over denne markeringen, vinner konkurransen. Konkurransen regnes således som en match mot par.

HCP: I single fullt hcp, i foursome og greensome 1/2 av sidens sammenlagte hcp.

14. Stableford (poengbogey): Single, foursome (2), greensome (3). Spilles som bogeykonkurranse (13)

HCP: Spilleren (siden) får sitt fulle hcp. For spilleresultatet gjelder flg. poengberegning:

- Hull som spilles på netto 1 slag over par: 1 poeng.

- Hull som spilles på netto par: 2 poeng.

- Hull som spilles på netto 1 slag under par: 3 poeng.

- Hull som spilles på netto 2 slag under par: 4 poeng.

- Hull som spilles på netto 3 slag under par: 5 poeng.

15. Bisques: En spiller (side) gir motspilleren (andre siden) et visst antall slag (bisques), som denne får trekke fra sin bruttomarkering på valgfrie hull. Å "ta en bisque" kan gjøres etter at et hull er ferdigspilt, dog innen spilleren forlater greenen (M). Flere bisques kan tas på et hull.

 

16. Wolf

Denne spilleformen er meget sosial, og spilles som en moderert form for foursome. Hver spiller velger seg ett av de første fire hullene, og er Wolf på sine respektive hull. Etter at alle har spilt ut på spillerens hull, velger Wolf sin partner blant de andre. Wolf og partner må deretter slå de andre ved sin beste ball. Hvis ikke, taper de, eller hvis det er likhet mellom to, taper ingen, og potten går videre. Hvis Wolf vinner, mottar han avtalt beløp fra hver av de andre. Hvis han taper, må han betale til hver av dem. Wolf kan imidlertid bestemme å spille et hull alene. I så fall må han vinne over alle de tre andre. Betalingen er det dobbelte hvis Wolf vinner, og han må betale det dobbelte til hver av de andre om han taper. En polsk variant: En polsk variant går ut på å velge partner når det gjenstår ett slag til greenen (før det tredje på Par 5, før det andre på Par 4, og på tee på Par 3 hull). Deretter gjør man slik det står ovenfor.

17. Greensome

Dette er en modifisert form for foursome. I motsetning til "vanlig" foursome spiller begge partnere ut fra tee, og velger deretter den ballen de vil fortsette med. Den som ikke slo ut den valgte ballen slår annetslaget, og deretter spiller de annenhver gang. I greensome får man ikke spille provisorisk ball fra tee. Hvis begge ballene går ut, må man velge en av ballene, som laget dermed forholder seg til, og den andre spilleren spiller ut på nytt med lagets 3. slag.

Hcp-beregning: Hvert lag finner sin sammenlagte spillehandicap, og beregner deretter hva 3/8 spillehandicap vil være (avrundet etter vanlige regler til hele slag). Det lag med lavest handicap "null-stilles". Differansen mellom lagene forteller hvilke hull laget med høyest spillehandicap mottar ekstraslag på.

18. Texas Scramble

Dette er en populær spilleform, som ofte benyttes ved sesongstart eller sesongslutt for å få flest mulig ut på banen på samme tid. Det er lagets score som teller, og fremgangsmåten er slik: Alle deltagerne på laget spiller ut. Deretter velger man - kanskje ved hjelp av en kaptein på laget - den ballen man vil spille videre på. De øvrige spillerne henter sine baller, og alle spiller videre fra der den valgte/beste ballen var. Dette gjentar seg til man har hullet ut.

Siden man hele tiden spiller fra den beste posisjonen, vil lagets score gjerne bli lavere enn det den enkelte spiller vanligvis har på en runde. Husk å markere den beste ballens posisjon med en pegg, slik at man spiller korrekt videre.

Golfreglene og Texas Scramble

Texas Scramble har ingenting med golfreglene å gjøre. Det er en sosial form for golfkonkurranse, og det er opp til arrangørene å bestemme reglene. I enkelte turneringer bestemmes det at ballene skal droppes der laget skal spille videre. Andre ganger er kravet at ballene skal plasseres. Hva som gjøres er mindre viktig, bare reglene er klare og kjent av spillerne før de går ut.

Alle får ha tellende score.

Spilleformen er meget sosial, og lagets kaptein bør passe på at alle spillerne får spille. En variant kan gå ut på at ingen spiller får la sin ball telle fra utslaget mer enn f. eks 3 eller 4 ganger. Dette skaper variasjon og litt planlegging, og øker samholdet i gruppen.

Når det gjelder handicap, har jeg inntrykk av at det er like mange varianter som det er turneringer. Scramble er en turneringsform langt utenfor golfreglene, og man er egentlig fri til å gjøre hva man vil. I enkelte turneringen brukes ikke handicap i det hele tatt. Man teller kort og godt bare slag. Dette virker ganske riktig, da man i mange slike turneringer kommer inn med resultater under banens par. Andre har valgt 10 % av den sammenlagte spillehandicap, men jeg tror resultatet blir det samme. Jeg tror det riktigste er "keep it simple", tell bare slagene.

19 Foursome

I foursome spiller to spillere på samme ball og slår annenhver gang på ballen. Samtidig slår de ut annenhver gang fra utslagsstedene. Har f. eks. spiller A slått ut på hull 1 skal han fortsette å spille ut på alle hull med ulikt tall (1,3,5 ...) Hans partner skal slå slag nr 2 på ballen, samtidig som han spiller ut fra hull 2, 4, 6, 8 osv. Husk at straffeslag ikke påvirker spillerekkefølgen. Hvis spiller B skal slå neste slag, og han må droppe for f. eks en uspillbar ball, er det fortsatt han som slår neste slag. Behold rekkefølgen, og legg til eventuelle straffeslag til slutt. Feil rekkefølge på spillerne medfører tap av hull i match spill, og to straffeslag i slagspill. I slagspill annulleres de slag som ble feilaktig spilt.

En provisorisk ball skal spilles fra det sted hvor den antatt tapte ballen ble spilt. Finnes den opprinnelige ballen, fortsetter man "som om ingenting var hendt" mht. spillerekkefølgen.

Om B spilte ut en provisorisk og den opprinnelige ballen finnes, er det fortsatt B som spiller slag nr 2 på den opprinnelige ballen. I mixed foursome kan man oppleve at damen spiller en antatt mistet ball fra rødt. Herren skal da spille den provisoriske også fra rødt. For øvrig gjelder det også den andre veien: Hvis herrens ball er antatt mistet, må damen spille den provisoriske fra gult.

Hcp-beregning: Hvert lag finner sin sammenlagte spillehandicap, og beregner deretter hva 1/2 spillehandicap vil være (avrundet etter vanlige regler til hele slag). Det lag med lavest handicap "null-stilles". Differansen mellom lagene forteller hvilke hull laget med høyest spillehandicap mottar ekstraslag på.

Kilder : Fra Golfregler.no og Kristiansand Golfklubb